Predavanje: "Seizmički proračun armiranobetonskih ramovskih konstrukcija" - Dr Srđan Janković, dipl. inž. građ.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje pod nazivom: Seizmički proračun armiranobetonskih ramovskih konstrukcija. Predavač je Dr Srđan Janković, dipl. inž. građ., redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.


Predavanje će se održati u utorak, 28. marta 2023. godine, od 16:00-17:00 časova, u sali 141 na Građevinskom fakultetu u Beogradu, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/I, Beograd. Prisustvo predavanju je besplatno.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, kao i biografija predavača.


Abstrakt

Armiranobetonski ramovski sistemi i dvojni sistemi s dominantnim ramovima opterećeni na seizmička dejstva su predmet ovog predavanja. Ove konstrukcije, iako se u odnosu na zidove tretiraju kao inferiorniji konstruktivni sistemi u odnosu na seizmička dejstva, imaju široku primenu i to kako u zgradarstvu tako i kod industrijskih objekata. U nekim zemljama su od strane i Investitora i arhitekata favorizovane u odnosu na druge konstruktivne sisteme zbog toga što sama konstrukcija oduzima vrlo mali deo korisnog prostora. Nakon što su prikazane generalne karakteristike i osnovni principi projektovanja ramovskih konstrukcija, posebno su razrađeni svi elementi rama, to jest greda, stub i čvor, koji učestvuju u prihvatanju i prenosu seizmičkih sila. Pri ovome akcenat je dat na objašnjenju seizmičkog ponašanja ovih elemenata koje je u velikoj meri specifično: zbog intenziteta koji može daleko prevazići sva druga opterećenja očekuje se ponašanje elemenata konstrukcije van elastične oblasti kao i njihov ciklični i alternativni karakter. Data su objašnjenja kako su pri proračunu ova pitanja tretirana u eurokodovima, dominantno u eurokodu 8. Radi uporedne analize, na dosta mesta osim eurokodova, navedene su odredbe i način proračuna drugih aktuelnih seizmičkih propisa, uglavnom američkih. Ovo predavanje je pre svega namenjeno građevinskim inženjerima koji se bave projektovanjem zgrada u seizmički aktivnim regionima, studentima ali i drugim zainteresovanim kolegama.


Biografija predavača

Dr Srđan Janković, dipl.inž.građ. je redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici za oblast: Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo. Pre prelaska na Građevinski fakultet radio je u projektnom birou preduzeća "Ivan Milutinović" u Beogradu kao i u preduzeću "Lovćeninvest" d.d. u Podgorici. Danas drži predavanja na predmetima: Osnove zemljotresnog inženjerstva, na osnovnim studijama, i Seizmičko projektovanje i Projektovanje seizmički otpornih armiranobetonskih konstrukcija na master studijama Građevinskog fakulteta kao i iz predmeta Seizmičko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Bio je mentor na većem broju diplomskih i magistarskih radova kao i na jednoj doktorskoj disertaciji. Do sada je objavio veći broj naučno-istraživačkih radova iz oblasti ponašanja armiranobetonskih konstrukcija pri zemljotresnim dejstvima kao i na probabilističkoj proceni ponašanja ramovskih konstrukcija. Paralelno sa naučno-istraživačkim radom, u svojstvu odgovornog projektanta učestvovao je u izradi većeg broja Glavnih projekata objekata visokogradnje kao i dva mosta na autoputu Bar-Boljari. Autor je i dve knjige. 2014. godine je štampana knjiga “Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja - Za inženjere arhitekture i građevine” koja je prihvaćena kao univerzitetski uđbenik i koja je pre svega namenjena studentima osnovnih studija građevinarstva i arhitekture. Druga knjiga “Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu s eurokodovima”, koja je izdata 2022. godine, se obraća studentima master studija građevinarstva, ali i građevinskim inženjerima konstrukterima.

SUZI Akcije
Sve SUZI akcije...
SUZI Vesti
Sve SUZI vesti...
Vesti iz sveta
Sve vesti iz sveta...
Korisni linkovi
http://www.iaee.or.jp
https://www.eeri.org
https://www.usgs.gov
http://www.gdacs.org
http://www.seismo.gov.rs/
http://www.17wcee.jp/