Komisija za seizmički rizik
Oblast rada
Komisija za seizmički rizik se bavi obrazovanjem članova SUZI na temu seizmičkog rizika, naročito u vezi metodologije i procesa procene rizika za infrastrukturu u Srbiji. Od značaja je da se članovi SUZI upoznaju sa stanjem iz ove oblasti u svetu, kao i postojećim platformama za procenu rizika koje se koriste u svetu i potencijalno bi mogle da se koriste u Srbiji. Ova komisija je prerasla iz radne grupe za seizmički rizik SUZI koja je formirana 2018. godine radi učešća u evropskom projektu SERA (HORIZON 2020). Radna grupa je bila aktivna od svog osnivanja, imala je nekoliko sastanaka, i organizovala SERA radionicu na temu seizmičkog rizika na Balkanu (13. i 14. jun 2019. godine). Radom ove komisije rukovode dr Svetlana Nikolić-Brzev i dr Željko Žugić.
Članovi
Dr Nikola Blagojević, mast.inž.građ., predsednik
(2023-2025)
Prof. dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Dr Željko Žugić, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Mr Jovana Borozan, mast.inž.građ.
(2019-2022)
Dr Veljko Koković, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Mr Dejan Dragojević, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Dr Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Dr Radojko Obradović, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Mr Milica Petrović, mast.inž.arh.
(2019-2022)
Dr Marko Marinković, dipl.građ.inž.
(2019-2022)
Prof. dr Božidar Stojadinović, dipl.građ.inž.
(2019-2022)
Dr Borko Bulajić, dipl.građ.inž.
(2020-2023)
Mr Filip Đorđević, dipl.građ.inž.
(2024-2026)
Mr Nemanja Krtinić, dipl.građ.inž.
(2024-2026)
Dr Stevan Gavrilović, B.Eng., M.A.Sc.
(2024-2026)
Aktivnosti
Aktivnosti u okviru projekta SERA se nastavljaju u 2020. godini. SUZI predstavlja Srbiju u okviru ovog projekta i pruža informacije u vezi građevinskog fonda zgrada u Srbiji i karakteristika različitih tipologija zgrada koje su od značaja za procenu seizmičkog rizika.