SUZI Akcije
Održano virtualno predavanje na temu "Osnove seizmičkog proračuna objekata visokogradnje"
12.10.2021

Virtualno predavanje na temu "Osnove seizmičkog proračuna objekata visokogradnje" održano je 27. oktobra 2021. godine od 16:00 putem Zoom platforme. Predavač je bio redovni profesor dr. Ratko Salatić, dipl. građ. inž, sa Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predavanju je prisustvovalo 35 učesnika. U nastavku se nalazi apstrakt predavanja, biografija predavača, kao i video snimak predavanja.


Abstrakt:

U seizmički aktivnim područjima seizmičko opterećenje je najintenzivnije opterećenje koje dejstvuje na konstrukciju, pa mu se u proračunu mora posvetiti posebna pažnja. Osnovne karakteristike seizmičkog proračuna su njegova složenost i zahtevnost. Pored toga verovatnoća pojave ovog opterećenja je znatno manja od verovatnoće pojave ostalih vrsta opterećenja. Seizmički proračun je obavezan za sve objekte koji se grade na tlu sa velikom seizmičnošću. U tom smislu pojavljuje se ozbiljan inženjerski zadatak da se balansira složenost problema sa jasnim i efikasnim metodama proračuna. Svakako najveći problem u toj analizi predstavlja nelinearni odgovor konstrukcije pri najjačim očekivanim zemljotresima.

    Tema predavanja su osnove seizmičkog proračuna objekata visokogradnje, sa kritičkom analizom poznatih metoda seizmičkog proračuna. U cilju pronalaženja balansa složenost-efikasnost proračuna, razmatraju se pretpostavke, pozitivne i negativne strane primene svakog seizmičkog proračuna. Kako je primena odredaba Evrokoda 8, znatno složenija od primene starog, sadašnje nevažećeg pravilnika, neophodno je suštinsko poznavanje aktuelnih metoda proračuna za praktičnu primenu. Pored pregleda svih metoda u seizmičkoj analizi, biće obrađene aktuelne metode proračuna: Spektralna analiza, Direktna dinamička integracija, Metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja, Multimodalna analiza, Uprošćena modalna analiza, Metoda faktora dukliteta i Metoda programiranog ponašanja. Razmatraće se modeliranje konstrukcije, pretpostavke i koraci u svakom od postupaka. Predavanje se ograničava samo na objekte visokogradnje, koji ujedno predstavljaju i najveći fond obekata za koje je neophodan seizmički proračun.


Predavač:

Dr Ratko Salatić, dipl. građ. inž. je profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlen od 1988. godine. Nakon diplomiranja radio je u preduzeću "Energoprojekt Hidroinženjering" u Birou za specijalne namene. Magistrirao je i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti seizmičke analize. Na Građevinskom fakultetu drži nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama i to iz predmeta: Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo, Stabilnost konstrukcija, Teorija konstrukcija 2, Posebna poglavlja zemljotresnog inženjerstva, Seizmička analiza konstrukcija, Dinamika konstrukcija - napredni kurs i Stabilnost konstrukcija - napredni kurs. U široj oblasti interesovanja Teorije konstrukcija, dr Ratko Salatić najviše izučava probleme dinamike i stabilnosti konstrukcija, tako da se najveći broj naučnih radova odnosi baš na ove oblasti. U tim radovima istražuje savremene probleme vezane za stabilnosti linijskih i površinskih nosača u domenu njihovog postelastičnog ponašanja. Takođe, istražuje i analizira nelinearno ponašanje kako armirano-betonskih, tako i čeličnih konstrukcija pri dejstvu seizmičkog opterećenja, što su i bile teme magistarske teze odnosno doktorske disertacije. Pored toga pod mentorstvom profesora dr Miodraga Sekulovića, dr Ratko Salatić je na Građevinskom fakulteta u Beogradu među prvima započeo aktivno izučavanje oblasti kao što je kontrola ponašanja konstrukcija. Dr Ratko Salatić je bio predsednik komisije za permanentno usavršavanje članova Inženjerske komore Srbije u periodu 2005. do 2017. godine. Član je Stručno operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Jedan je od devet osnivača Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo 2017. godine.


Video snimak predavanja:

Slajdovi sa predavanja.

Virtualno predavanje na temu "Osnove seizmičkog proračuna objekata visokogradnje" održano je 27. oktobra 2021. godine od 16:00 putem Zoom platforme. Predavač je bio redovni profesor dr. Ratko Salatić, dipl. građ. inž, sa Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predavanju je prisustvovalo 35 učesnika. U nastavku se nalazi apstrakt predavanja, biografija predavača, kao i video snimak predavanja.


Abstrakt:

U seizmički aktivnim područjima seizmičko opterećenje je najintenzivnije opterećenje koje dejstvuje na konstrukciju, pa mu se u proračunu mora posvetiti posebna pažnja. Osnovne karakteristike seizmičkog proračuna su njegova složenost i zahtevnost. Pored toga verovatnoća pojave ovog opterećenja je znatno manja od verovatnoće pojave ostalih vrsta opterećenja. Seizmički proračun je obavezan za sve objekte koji se grade na tlu sa velikom seizmičnošću. U tom smislu pojavljuje se ozbiljan inženjerski zadatak da se balansira složenost problema sa jasnim i efikasnim metodama proračuna. Svakako najveći problem u toj analizi predstavlja nelinearni odgovor konstrukcije pri najjačim očekivanim zemljotresima.

    Tema predavanja su osnove seizmičkog proračuna objekata visokogradnje, sa kritičkom analizom poznatih metoda seizmičkog proračuna. U cilju pronalaženja balansa složenost-efikasnost proračuna, razmatraju se pretpostavke, pozitivne i negativne strane primene svakog seizmičkog proračuna. Kako je primena odredaba Evrokoda 8, znatno složenija od primene starog, sadašnje nevažećeg pravilnika, neophodno je suštinsko poznavanje aktuelnih metoda proračuna za praktičnu primenu. Pored pregleda svih metoda u seizmičkoj analizi, biće obrađene aktuelne metode proračuna: Spektralna analiza, Direktna dinamička integracija, Metoda ekvivalentnog statičkog opterećenja, Multimodalna analiza, Uprošćena modalna analiza, Metoda faktora dukliteta i Metoda programiranog ponašanja. Razmatraće se modeliranje konstrukcije, pretpostavke i koraci u svakom od postupaka. Predavanje se ograničava samo na objekte visokogradnje, koji ujedno predstavljaju i najveći fond obekata za koje je neophodan seizmički proračun.


Predavač:

Dr Ratko Salatić, dipl. građ. inž. je profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlen od 1988. godine. Nakon diplomiranja radio je u preduzeću "Energoprojekt Hidroinženjering" u Birou za specijalne namene. Magistrirao je i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti seizmičke analize. Na Građevinskom fakultetu drži nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama i to iz predmeta: Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo, Stabilnost konstrukcija, Teorija konstrukcija 2, Posebna poglavlja zemljotresnog inženjerstva, Seizmička analiza konstrukcija, Dinamika konstrukcija - napredni kurs i Stabilnost konstrukcija - napredni kurs. U široj oblasti interesovanja Teorije konstrukcija, dr Ratko Salatić najviše izučava probleme dinamike i stabilnosti konstrukcija, tako da se najveći broj naučnih radova odnosi baš na ove oblasti. U tim radovima istražuje savremene probleme vezane za stabilnosti linijskih i površinskih nosača u domenu njihovog postelastičnog ponašanja. Takođe, istražuje i analizira nelinearno ponašanje kako armirano-betonskih, tako i čeličnih konstrukcija pri dejstvu seizmičkog opterećenja, što su i bile teme magistarske teze odnosno doktorske disertacije. Pored toga pod mentorstvom profesora dr Miodraga Sekulovića, dr Ratko Salatić je na Građevinskom fakulteta u Beogradu među prvima započeo aktivno izučavanje oblasti kao što je kontrola ponašanja konstrukcija. Dr Ratko Salatić je bio predsednik komisije za permanentno usavršavanje članova Inženjerske komore Srbije u periodu 2005. do 2017. godine. Član je Stručno operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Jedan je od devet osnivača Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo 2017. godine.


Video snimak predavanja:

Slajdovi sa predavanja.