SUZI Akcije
Održano predavanje "Procena seizmičkih performansi višespratnih armirano betonskih okvirnih konstrukcija" - Prof. Dr. Đorđe Lađinović
14.04.2022

U utorak 19. aprila 2022. od 16:00 - 17:00 časova u sali 141 na Građevinskom fakultetu u Beogradu održano je predavanje pod nazivom "Procena seizmičkih performansi višespratnih AB okvirnih konstrukcija". Predavač je bio Prof. Dr. Đorđe Lađinović, dipl. inž. građ, redovni profesor u penziji na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i počasni član SUZI.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, više informacija o predavaču, kao i video snimak predavanja.


Abstrakt

Tema predavanja je procena seizmičkih performansi armirano betonskih (AB) okvira višespratnih konstrukcija zgrada koje su projektovane saglasno odredbama EN 1998. Konstrukcije poseduju zadovoljavajuću seizmičku otpornost samo pod uslovom da njihov granični kapacitet, uz određenu rezervu kao meru sigurnosti, prevazilazi veličinu seizmičkih zahteva pri dejstvu jakih zemljotresa. Armiranobetonski okviri različite spratnosti, klase duktilnosti (DCM i DCH) i projektnog seizmičkog dejstva (0,2g i 0,3g) su projektovani prema evropskim normama EN 1998 i analizirani za granično stanje značajnog oštećenja SD prema EN 1998-3. Seizmička procena stanja duktilnih elemenata AB okvira određena je proverom da zahtevane rotacije tetiva ne prelaze odgovarajuće kapacitete. Pored toga analizirani su seizmički odgovori na globalnom i lokalnom nivou. Na globalnom nivou su posmatrana bočna pomeranja, na spratnom nivou relativna spratna pomeranja, a na lokalnom nivou, tj. nivou preseka, odgovor je procenjen preko vrednosti zahtevanih duktilnosti krivine. Prikazane su i šeme i razvoj plastičnih zglobova analiziranih okvira. Procena stanja je sprovedena primenom nelinearne statičke analize za dve raspodele bočnog opterećenja. Ovo predavanje je deo ciklusa edukativnih aktivnosti SUZI na temu aseizmičkog projektovanja armiranobetonskih konstrukcija, i pre svega je namenjen inženjerima u praksi, studentima, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.


Predavač

Dr Đorđe Lađinović, dipl. inž. građ., je redovni profesor u penziji na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Držao je nastavu na grupi predmeta koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Teorija konstrukcija na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i požara. Na FTN je uveo novu oblast (zemljotresno inženjerstvo) i postavio šest novih nastavnih predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Bio je mentor preko 150 studenata pri izradi završnih radova na osnovnim i master studijama. Bio je mentor u izradi 3 magistarske teze i 4 doktorske disertacije i učestvovao u većem broju komisija za ocenu ili odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Podgorici. U okviru stručnog rada bavi se projektovanjem AB, čeličnih i zidanih konstrukcija, posebno dinamičkom analizom konstrukcija. Pored dva originalna stručna ostvarenja (građevinsko autorsko delo nacionalnog nivoa prihvaćeno od strane Matičnog naučnog odbora za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo MNTR Srbije i otkupne nagrade na međunarodnom konkursu za Idejno rešenje mosta preko Dunava u Novom Sadu), učestvovao je u izradi preko 100 glavnih i izvođačkih projekata (stambeni kompleksi, poslovni centri, mostovi, sportske dvorane, silosi, vodotornjevi, tuneli, specifični inženjerski objekti) i više elaborata za sanaciju i ojačanje postojećih objekata. Bio je član tima glavnih izvršilaca za ispitivanje probnim opterećenjem mostova "Ada" preko reke Save u Beogradu i željezničko-drumskog mosta preko Dunava u Novom Sadu. Veći deo naučnog i istraživačkog rada obuhvata analizu građevinskih konstrukcija pri linearnom i nelinearnom ponašanju, razvoj numeričkih modela i seizmička analiza konstrukcija. Učestvovao u obradi preko 30 naučno-istraživačkih tema, projekata i potprojekata u zemlji i 4 međunarodna naučno-istraživačka projekta. Bio je rukovodilac na tri nacionalna naučno-istraživačka projekta i jednom potprojektu. Objavio preko 250 radova koji su publikovani u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Po pozivu je održao preko trideset predavanja na nacionalnim naučnim skupovima i, kao autor ili koautor, tri uvodna predavanja na međunarodnim naučnim skupovima. Kroz svoj naučno-istraživački rad dao je naučni doprinos kroz definisanje novog indeksa oštećenja pri dejstvu zemljotresa na konstrukcije zasnovanog na praćenju kompletne istorije deformacija, razvoju i primeni savremenih postupaka analize zasnovanog na proceni ponašanja konstrukcija za vreme zemljotresa, kao i razvoju i implementaciji računarskih programa za procenu seizmičkog odgovora konstrukcija pri linearnom i nelinearnom ponašanju. Prof. Lađinović je postao počasni član SUZI 2021. godine.


Slajdovi sa predavanja


Video snimak predavanja:
U utorak 19. aprila 2022. od 16:00 - 17:00 časova u sali 141 na Građevinskom fakultetu u Beogradu održano je predavanje pod nazivom "Procena seizmičkih performansi višespratnih AB okvirnih konstrukcija". Predavač je bio Prof. Dr. Đorđe Lađinović, dipl. inž. građ, redovni profesor u penziji na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i počasni član SUZI.


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, više informacija o predavaču, kao i video snimak predavanja.


Abstrakt

Tema predavanja je procena seizmičkih performansi armirano betonskih (AB) okvira višespratnih konstrukcija zgrada koje su projektovane saglasno odredbama EN 1998. Konstrukcije poseduju zadovoljavajuću seizmičku otpornost samo pod uslovom da njihov granični kapacitet, uz određenu rezervu kao meru sigurnosti, prevazilazi veličinu seizmičkih zahteva pri dejstvu jakih zemljotresa. Armiranobetonski okviri različite spratnosti, klase duktilnosti (DCM i DCH) i projektnog seizmičkog dejstva (0,2g i 0,3g) su projektovani prema evropskim normama EN 1998 i analizirani za granično stanje značajnog oštećenja SD prema EN 1998-3. Seizmička procena stanja duktilnih elemenata AB okvira određena je proverom da zahtevane rotacije tetiva ne prelaze odgovarajuće kapacitete. Pored toga analizirani su seizmički odgovori na globalnom i lokalnom nivou. Na globalnom nivou su posmatrana bočna pomeranja, na spratnom nivou relativna spratna pomeranja, a na lokalnom nivou, tj. nivou preseka, odgovor je procenjen preko vrednosti zahtevanih duktilnosti krivine. Prikazane su i šeme i razvoj plastičnih zglobova analiziranih okvira. Procena stanja je sprovedena primenom nelinearne statičke analize za dve raspodele bočnog opterećenja. Ovo predavanje je deo ciklusa edukativnih aktivnosti SUZI na temu aseizmičkog projektovanja armiranobetonskih konstrukcija, i pre svega je namenjen inženjerima u praksi, studentima, kao i ostalim zainteresovanim koleginicama i kolegama.


Predavač

Dr Đorđe Lađinović, dipl. inž. građ., je redovni profesor u penziji na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Držao je nastavu na grupi predmeta koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Teorija konstrukcija na studijskim programima Građevinarstvo, Arhitektura i Upravljanje rizicima od katastrofalnih događaja i požara. Na FTN je uveo novu oblast (zemljotresno inženjerstvo) i postavio šest novih nastavnih predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Bio je mentor preko 150 studenata pri izradi završnih radova na osnovnim i master studijama. Bio je mentor u izradi 3 magistarske teze i 4 doktorske disertacije i učestvovao u većem broju komisija za ocenu ili odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija na univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Podgorici. U okviru stručnog rada bavi se projektovanjem AB, čeličnih i zidanih konstrukcija, posebno dinamičkom analizom konstrukcija. Pored dva originalna stručna ostvarenja (građevinsko autorsko delo nacionalnog nivoa prihvaćeno od strane Matičnog naučnog odbora za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo MNTR Srbije i otkupne nagrade na međunarodnom konkursu za Idejno rešenje mosta preko Dunava u Novom Sadu), učestvovao je u izradi preko 100 glavnih i izvođačkih projekata (stambeni kompleksi, poslovni centri, mostovi, sportske dvorane, silosi, vodotornjevi, tuneli, specifični inženjerski objekti) i više elaborata za sanaciju i ojačanje postojećih objekata. Bio je član tima glavnih izvršilaca za ispitivanje probnim opterećenjem mostova "Ada" preko reke Save u Beogradu i željezničko-drumskog mosta preko Dunava u Novom Sadu. Veći deo naučnog i istraživačkog rada obuhvata analizu građevinskih konstrukcija pri linearnom i nelinearnom ponašanju, razvoj numeričkih modela i seizmička analiza konstrukcija. Učestvovao u obradi preko 30 naučno-istraživačkih tema, projekata i potprojekata u zemlji i 4 međunarodna naučno-istraživačka projekta. Bio je rukovodilac na tri nacionalna naučno-istraživačka projekta i jednom potprojektu. Objavio preko 250 radova koji su publikovani u nacionalnim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja. Po pozivu je održao preko trideset predavanja na nacionalnim naučnim skupovima i, kao autor ili koautor, tri uvodna predavanja na međunarodnim naučnim skupovima. Kroz svoj naučno-istraživački rad dao je naučni doprinos kroz definisanje novog indeksa oštećenja pri dejstvu zemljotresa na konstrukcije zasnovanog na praćenju kompletne istorije deformacija, razvoju i primeni savremenih postupaka analize zasnovanog na proceni ponašanja konstrukcija za vreme zemljotresa, kao i razvoju i implementaciji računarskih programa za procenu seizmičkog odgovora konstrukcija pri linearnom i nelinearnom ponašanju. Prof. Lađinović je postao počasni član SUZI 2021. godine.


Slajdovi sa predavanja


Video snimak predavanja: